آب و فاضلاب

سلام بر دوستداران رشته آب و فاضلاب

دستگاه کلر زن (کلریناتور)

طريقه استفاده از دستگاه :

1. مخزن همزن را تا بيست سانتي متري دهانه ، از آب پر نماييد .

2. به مقدار لازم پودر كلر را در داخل آن بريزيد .

3. همزن را روشن كرده اجازه دهيد 2 الي 10 دقيقه محلول همزده شود سپس همزن را خاموش نماييد .

4. حداقل ده دقيقه اجازه دهيد تا آهك تشكيل شده رسوب نمايد .

5. در دستگاههاي تك مخزنه محلول آماده تزريق مي باشد .

6. در دستگاههاي دو مخزنه با باز كردن شير واسط ، محلول در مخزن تزریق پر شده و قابل استفاده مي باشد .

نصب دستگاه :

1. دستگاه ، در مكاني با شرايط فوق قرار داده شود .

2. برق دستگاه به برق شهر و برق پمپ چاه وصل گردد .(فرمان پمپ تزريق بهتر است از پمپ چاه تغذیه شود. )

3. به لوله آب يك بوشن 4/3 وصل گرديده و سپس انژكتور تزريق به آن بسته شود .

4. يك شير جهت تامين آب دستگاه به نزديكي دهانه مخزن كشيده شود .

نگهداري دستگاه كلرزن مايع :

1. مخزن دستگاه حداقل هر هفته يكبار تميز گردد.

2. حداقل هر ماه يكبار دستگاه سركه شويي گردد.(يك ليوان سركه توسط پمپ مكش شده سپس 10 دقيقه در داخل پمپ و مسير تزريق بماند تا رسوبات را پاك نمايد )

3. از وارد آوردن ضربه به قسمتهاي مختلف دستگاه به خصوص انژكتورها و میله همزن خودداري گردد.

4. پيچ دبي را فقط در حالتي كه دستگاه روشن مي باشد تنظيم نماييد.

5. ظاهر دستگاه را حداقل هفته اي يكبار تميز نماييد.

6. در صورت وجود رسوبات بر روي دستگاه بخصوص هد و انژكتورها آن را با سركه و يا اسيد شستشو بدهيد.

7. در صورتي كه دستگاه بيشتر از يك روز از سرويس خارج مي گردد بايد سركه شويي شود.

عوامل مهم موثر در گندزدائی با کلر :

1. غلظت کلر :با بالا رفتن میزان غلظت کلر توان گندزدائی آن افزایش می یابد.

2. زمان تماس کلر با آب : با افزایش زمان تماس کلر با آب ، تاثیرگندزدائی کلر بیشتر میگردد. لذا به غلظت کلر کمتری نیاز می باشد.

3. PH آب : با افزایش PH آب تاثیرگندزدائی کلر کمترمیگردد. لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

4. دمایی آب : با افزایش دمای آب ، تاثیر گندزدائی کلر بیشتر میگردد .لذا به غلطت کلر کمتری نیاز است .

5. مواد خارجی موجود در آب : با افزایش کدورت آب ( به دلیل امکان تماس کمتر کلر با میکرارگانیسمها ) تاثیر گندزدائی کلر کمتر می گردد.لذا به غلظت کلر بیشتری نیاز می باشد.

اندازه گیری میزان کلر توسط کیتهای کلرسنجی (OTO یا DPD):

OTO : 5 قطره از محلول OTO را در داخل کیت کلرسنجی OTO ریخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از زرد کمرنگ تا زرد پررنگ تغییر می نمايد . با مقایسه رنگ ایجاد شده با رنگ روی بدنه کیت می توان میزان کلرباقیمانده کل را برحسب میلی گرم در لیتر(PPM ) قراعت نمود.

DPD قرصی : یک عدد قرص را در داخل کیت DPD انداخته سپس آن را تا خط نشان با آب پر نمائید درب آن را ببندید.با معکوس کردن کیت ، محلول را بهم بزنید.بر حسب میزان غلظت کلر ، رنگ محلول فوق از قرمز کمرنگ تا قرمز پررنگ تغییر می نمايد.با مقایسه رنگ ایجاد شده ، با رنگ روی بدنه کیت DPD می توان میزان کلر باقیمانده کل و یا آزاد ( بر حسب نوع قرص مورد استفاده ) را به میلی گرم در لیتر(PPM ) محاسبه نمود.

کیت های سنجش کلر توسط شرکت پارس اندیش ایلیا قابل عرضه می باشد.

طریقه تنظیم میزان کلر آب :

طبق استاندارد شماه 1011 ( ویژگیهای میکروبیولژیکی آب ) ایران میزان کلر آزاد باقی مانده در انتهای شبکه آبرسانی در شرایط عادی 0.8 – 0.5 میلی گرم در لیتر ( PPM ) می باشد. و این زمانی است که , زمان تماس کلر با آب حداقل 30 دقیقه ، PH آب مابین 9 - 6.5 ، تیرگی آب (کدورت ) حداکثر 5 NTU باشد .

لذا میزان تزریق توسط کلرزن را باید طوری تنظیم نمائیم که کلر باقی مانده آزاد مابین 0.8 – 0.5 باشد. و این در صورتی است که شبکه آبرسانی ما شرایط فوق را دارا باشد.(زمان تماس،PH،کدورت)

جهت افزایش و یا کاهش میزان کلر تزریقی به شبکه آب می توان با چرخاندن پیچ دبی پمپ تزریق (فقط در زمان روشن بودن پمپ ) از صفر تا 100 درصد میزان تزریق را افزایش دادو یا برعکس.ودر صورت عدم جوابگو بودن پیچ دبی می توان با کم و یا زیاد ریختن پودر کلر، به داخل مخزن دستگاه ، میزان تزریق کلر را تنظیم نمود.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 11:55  توسط سید امین حسینی  |